โครงการอบรม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

โครงการอบรม
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 -16.00น.
ณ ห้องประชุม 4228 ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย
นางสาวณราวดี อนุสนธิ์ และ นางสาวยุพาภรณ์ รถทอง
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการอบรม
•ทำไมต้องจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
•ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
•ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
•ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
•ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
•ทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยเป็นนวัตกรรม (กองทุนนวัตกรรม)
•ข้อมูลอื่นๆ / ตัวอย่างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

 

>> ลงทะเบียนอบรม << 

โครงการขับเคลื่อน Climate Change and Net Zero (CN) Platform

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ และ เสวนาพิเศษ

โครงการขับเคลื่อน Climate Change and Net Zero (CN) Platform

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566  08.30-12.00 น.

ณ ห้องศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) ชั้น 2 อาคาร 4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับ Climate Change and Net Zeroพัฒนากลไกระบบนิเวศของการวิจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์และศักยภาพขององค์กร
  • เพื่อสร้าง Climate Change and Net Zero (CN) Platform เชื่อมโยงนักวิจัยหลากหลายสาขาจากส่วนงานต่างๆ อย่างบูรณาการ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยคุณภาพสูงร่วมกัน
  • เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือพัฒนาแผนงานวิจัยขนาดใหญ่ (Mega research project)  ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

 

กลุ่มเป้าหมาย            

      นักวิจัยจากส่วนงานต่างๆ ที่สนใจพัฒนาประเด็นงานวิจัยด้าน Climate Change and Net Zero หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  >> ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย << 

 

Research Talk ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมเสวนาด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 2/2566

แนวทางเตรียมความพร้อม การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์”

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

 

ณ ห้องศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) ชั้น 2 อาคาร 4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 รูปแบบปกติร่วมกับแบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEx และ Facebook Live

>> ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม click <<

จัดโดย งานบริหารการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-441-5000 ต่อ 2116

Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF

งานบริการการศึกษา ขอเชิญฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง
“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนตามเณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00-11.30 น.

ณ ห้องประชุม 1103 และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

สอบถามเพิ่มเติม 02-441-5000 ต่อ 1110

 

Groundwater pollution in Southeast Asia- case studies from Myanmar and Cambodia

Special talk on the topic of

“Groundwater pollution in Southeast Asia- case studies from Myanmar and Cambodia”

by Professor Dr. Melissa E. Lenczewski,

the Institute for the Study of Environment, Sustainability, and Energy at Northern Illinois University.

Friday 12, May, 2023
 1:00-3:00 PM

At Satra Methee Dr. Pongpit Piyapong Conference Room,

2nd floor, Badhanatala Environment Building,

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

 

โครงการอบรม Growth Mindset และการคิดเป็นระบบ [26 เมษายน 2566]

โครงการอบรม Growth Mindset

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม Growth Mindset และการคิดเป็นระบบ

ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ หรือเข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม Webex

 

ภาพกิจกรรม (26/4/2566)

 

 

 

R-Program and its application to the environment

Associate Professor Dr. Marcin Koprowski
from the Faculty of Biological and Veterinary Science at Nicolaus Copernicus University, Poland,
will be conducting a workshop on “R-Program and its application to the environment”
in collaboration with the Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program).
 
The workshop will take place on March 14-15, 2023, from 9:00 am to 4:30 pm 
 
GIS Room, Building 3, 3rd Floor,
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.
 
Activity photo:

Special talk and Workshop

17 Feb. 2023, Time: 13.00-15.00 hrs.

Public lecture on “Urban water management: land and water nexus”

 

20 Feb. 2023, Time: 10.00-15.00 hrs.

Workshop on “How to translate your science into policy action”

 

by Assoc.Prof.Dr.Peter Davies

 

Onsite: Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University (Building 1, Room 1103)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

งานการศึกษาจัด โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพจิตตนเองหลังให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา”

วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 66  เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1103 และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

สอบถามเพิ่มเติม 02-441-5000 ต่อ 2130

Research Talk: Tips and Tricks with Two Editors: What an editor wants

กิจกรรมเสวนาด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 1/2566

เรื่อง “Tips and Tricks with Two Editors: What an editor wants”

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) ชั้น 2 อาคาร 4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 รูปแบบปกติร่วมกับแบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEx และ Facebook Live

จัดโดย งานบริหารการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนา
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
บรรณาธิการวารสาร Tropical Natural History

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
บรรณาธิการวารสาร Current Applied Science and Technology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์
รองบรรณาธิการวารสาร Environment and Natural Resources Journal
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล