รวมกิจกรรมและโครงการฝึกอบรม

โครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและครูผู้สอน

โดย รับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และ คุณครูผู้สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์

3-6 เมษายน 2566 


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา)

(วันที่ 18-20 มกราคม)


 

 โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม MU-EN youth camp 2022 (“รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน”)

8-11 พฤษภาคม 2565