Announcement/Forms

ประกาศเกี่ยวกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

 

งานบริการวิชาการ

ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องการให้บริการรับทำวิจัย

1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561

2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561

3. คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจการดำเนินการให้บริการรับทำวิจัย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

4. ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2564

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้าง และบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561 (โครงการบริการวิชาการ (รับทำวิจัย) ขออนุมัติโครงการผ่านสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี (อินโนเทค))

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องการให้บริการรับทำวิจัย

ประเภทที่ 1 การให้บริการรับทำวิจัยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการให้บริการรับทำวิจัย (CR04-1)

7. ขออนุมัติและมอบอำนาจดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ

8. ขออนุมัติดำเนินโครงการและมอบอำนาจลงนามในสัญญา

9. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การให้บริการรับทำวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทที่ 2 การให้บริการรับทำวิจัยแก่ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

10. อนุมัติงบประมาณ

11.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การให้บริการรับทำวิจัยแก่ส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทที่ 3 การให้บริการรับทำวิจัยแก่หน่วยงานภายนอก

12. หนังสือขออนุมัติ

13. รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการให้บริการรับทำวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (CR04-2)

 

โครงการทุกประเภทที่ดำเนินการผ่านศูนย์วิจัยฯ ของคณะฯ

15. แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรเงินรายได้แก่ศูนย์    update 22.6.2022