โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล

งานบริการการศึกษา  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “วิธีการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล” 
ในวันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. 
ณ ห้องประชุม รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ (1103)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย วิทยากรบรรยายจาก ศูนย์ความป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายแพทย์ วุฒิภัทร  เอี่ยมมีชัย
ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
ดร.ปาริชาต อภิเดชากุล

ลงทะเบียน ได้ที่ >> https://forms.office.com/r/hcC5bemFFh

 

The Power Green Camp 17 ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17
(The Power Green Camp 17)

Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก

วันที่ 15 ตุลาคม – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://www.powergreencamp.com/

PARE Program Spring School 2022

PARE Program Spring School 2022
The objectives of PARE program is to foster individuals with four specific characteristics that are essential for global leaders who will be active in resolving challenges related to PARE (Population-Activities-Resources-Environments) in Asia, and able to contribute to the sustainability of resources in Asia. For implementation, Hokkaido University formed the PARE consortium with 6 partner universities in Indonesia and Thailand.

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<