Training

สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนรวมทั้งผู้ปฎิบัติงานทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

โครงการค่ายเยาวชน
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ
โครงการ CSR

ปฎิทินฝึกอบรม 2567

วันที่ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ ค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน
9-11 ม.ค 2567 โครงการการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน Green and Sustainable University รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต
อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
ห้อง 4218 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5000 บาท/คน จัดอบรมไปแล้ว
31 ม.ค- 2 ก.พ 2567 การประยุกต์ใช้ Google Earth Engine เพื่องานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย ห้อง 4228 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3000 บาท/คน จัดอบรมไปแล้ว
1-2 ก.พ 2567 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต
อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

ห้อง 4218 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

3000 บาท/คน จัดอบรมไปแล้ว
20 ก.พ 2567 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการน้ำเสีย ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม ห้อง 4228 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1500 บาท/คน จัดอบรมไปแล้ว
28 ก.พ 2567

โครงการอบรม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนการพัฒนางานวิจัย

สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

นางสาวณราวดี อนุสนธิ์ และ นางสาวยุพาภรณ์ รถทอง
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.00 -16.00น.
ณ ห้องประชุม 4228 ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟรี จัดอบรมไปแล้ว
28 เม.ย-4 พ.ค 2567 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp 19   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฟรี ลงทะเบียน
16-17 พ.ค 2567 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต
อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
ห้อง 4218 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4000 บาท/คน ลงทะเบียน
5-6 มิ.ย 2567 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน
Green and Sustainable University Management
รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต
อาจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
ห้อง 4218 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5000 บาท/คน ลงทะเบียน
20 มิ.ย 2567 การตรวจติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในแม่น้ำ และลำคลองสาขา ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม ห้อง 4228 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1500 บาท/คน ยังไม่เปิดลงทะเบียน
23-24 มิ.ย 2567 โครงการอบรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ
ผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม Q-GIS
ทีม GIS

ห้องปฎิบัติการ GIS
อาคาร 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

3,500บาท/คน ลงทะเบียน
22-23 ก.ค 2567

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

รศ.ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา ห้อง 4218 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลภายในมหิดล 3,000 บาท/คน
บุคคลภายนอก 3,500 บาท/คน
ยังไม่เปิดลงทะเบียน
4-5 ก.ค 2567 โครงการอบรม การประเมินการกักเก็บคาร์บอน และการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า
ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ห้องปฎิบัติการ GIS
อาคาร 3คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2,500 บาท/คน ยังไม่เปิดลงทะเบียน
26-27 ก.ย 2567 การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกร ห้อง 4218 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3,000 บาท/คน ยังไม่เปิดลงทะเบียน
           

Slide_training2
Slide_training3
Slide_training7
Slide_training1
Slide_training4
Slide_training6
Slide_training5
Slide_training2 Slide_training3 Slide_training7 Slide_training1 Slide_training4 Slide_training6 Slide_training5