ขั้นตอนการทำงาน รับบริการวิชาการ

1.1 ขั้นตอนโครงการบริการรับทำวิจัยตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย (สำหรับบุคคลากรภายในคณะฯ)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องการให้บริการรับทำวิจัย

ประเภทที่ 1 การให้บริการรับทำวิจัยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล


1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการรับทำวิจัยระหว่างส่วนงานในมหิดล

ประเภทที่ 2 การให้บริการรับทำวิจัยแก่ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล


1.3 ขั้นตอนการให้บริการรับทำวิจัยแก่หน่วยงานภายนอก

ประเภทที่ 3 การให้บริการรับทำวิจัยแก่หน่วยงานภายนอก