Power Green camp 19

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 Powergreen camp #19 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 โครงการฝึกอบรม สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการเข้าค่ายเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  การเรียนในห้องเรียน และ การเรียนในธรรมชาติที่โอบล้อมรอบตัวเด็กๆ เสริมสร้างการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แถมได้ความรู้กับประสบการณ์กลับไปเพียบ เปิดรับสมัคร 1-31 มีนาคม 2567   >> www.powergreencamp.com

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ลักษณะการอบรม บรรยาย 9 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ work shop 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง (2 วัน) ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท/คน >> ลงทะเบียนอบรม << *สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

โครงการการฝึกอบรม การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน

โครงการการฝึกอบรม การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน Green and Sustainable University Management 5-7 มิถุนายน 2567 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามการประเมิน โดยตัวชี้วัดระดับสากล (UI Green Metric World University Ranking และ THE Impact Ranking) นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ในสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสถาบันการศึกษาสู่ความยั่งยืน ลักษณะการอบรม อบรมภาคบรรยาย (ทฤษฎี) จำนวน 12 ชั่วโมง และ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว จำนวน 3 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,000 บาท/คน >> ลงทะเบียนอบรม <<

โครงการฝึกอบรม“การตรวจติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในแม่น้ำ และลำคลองสาขา”

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในแม่น้ำ และลำคลองสาขา” 20 มิถุนายน 2567 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล >> ลงทะเบียน <<   

The 5th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2024)

The 5th Environment and Natural Resources International Conference We extend a warm invitation to join us at ENRIC 2024: “Net Zero Now: Action for a Sustainable World” – a global convergence of pioneers, innovators, and catalysts dedicated to shaping a sustainable, carbon-neutral world. In an era marked by environmental urgency, this conference stands as a beacon […]