โครงการขับเคลื่อน Climate Change and Net Zero (CN) Platform

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ และ เสวนาพิเศษ

โครงการขับเคลื่อน Climate Change and Net Zero (CN) Platform

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566  08.30-12.00 น.

ณ ห้องศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) ชั้น 2 อาคาร 4  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับ Climate Change and Net Zeroพัฒนากลไกระบบนิเวศของการวิจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์และศักยภาพขององค์กร
  • เพื่อสร้าง Climate Change and Net Zero (CN) Platform เชื่อมโยงนักวิจัยหลากหลายสาขาจากส่วนงานต่างๆ อย่างบูรณาการ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยคุณภาพสูงร่วมกัน
  • เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือพัฒนาแผนงานวิจัยขนาดใหญ่ (Mega research project)  ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

 

กลุ่มเป้าหมาย            

      นักวิจัยจากส่วนงานต่างๆ ที่สนใจพัฒนาประเด็นงานวิจัยด้าน Climate Change and Net Zero หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  >> ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย << 

 

Posted in Special talk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *