โครงการอบรม เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

โครงการอบรม
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและขั้นตอนการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 -16.00น.
ณ ห้องประชุม 4228 ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย
นางสาวณราวดี อนุสนธิ์ และ นางสาวยุพาภรณ์ รถทอง
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อการอบรม
•ทำไมต้องจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
•ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
•ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
•ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
•ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
•ทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยเป็นนวัตกรรม (กองทุนนวัตกรรม)
•ข้อมูลอื่นๆ / ตัวอย่างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

 

>> ลงทะเบียนอบรม << 

Posted in Special talk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *