Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF

งานบริการการศึกษา ขอเชิญฟัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง
“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนตามเณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

เวลา 09.00-11.30 น.

ณ ห้องประชุม 1103 และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

สอบถามเพิ่มเติม 02-441-5000 ต่อ 1110

 

Posted in Special talk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *