ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS

หลักสูตรฝึกอบรม “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศฯ (อาคาร3)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

  1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  2. เข้าใจกระบวนการทำงาน วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  3. เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารเทศ (GIS RS และ GNSS)
  4. สามารถใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS เพื่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านแผนที่ได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี

อัตราค่าลงทะเบียน: 3,500 บาท /คน

>>> ลงทะเบียนอบรม <<< 

Carbon Footprint for organization

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ลักษณะการอบรม

บรรยาย 9 ชั่วโมง ภาคปฎิบัติ work shop 3 ชั่วโมง

รวม 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,000 บาท/คน

> ลงทะเบียนอบรม <<

*สมัครและชำระค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

 

International Conference (ENRIC 2024)

The 5th Environment and Natural Resources International Conference

We extend a warm invitation to join us at ENRIC 2024: “Net Zero Now: Action for a Sustainable World” – a global convergence of pioneers, innovators, and catalysts dedicated to shaping a sustainable, carbon-neutral world. In an era marked by environmental urgency, this conference stands as a beacon of promise, offering a platform for knowledge exchange, collaboration, and resolute action.

Conference dates: 14 – 15 Nov 2024

Submitted conference papers will be reviewed by the technical committee of the Conference. Moreover, the best papers from ENRIC 2024 will be encouraged to be submitted to the peer review process of the Environment and Natural Resource Journal (ENNRJ).

Register <<