การตรวจติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในแม่น้ำ และลำคลองสาขา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในแม่น้ำ และลำคลองสาขา”
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2567
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2  ห้อง 4228
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหาหลักสูตร

  • การสังเกต/ประเมินคุณภาพน้ำ และประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษแหล่งของแม่น้ำเบื้องต้น
  • สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในแม่น้ำ และลำคลองสาขา ได้อย่างถูกต้อง

ลักษณะการอบรม:  บรรยาย  7 ชม.

สถานที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

อัตราค่าลงทะเบียน:  1500 บาท/คน  (รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ลงทะเบียน << 

 

วิทยากร :  ดร. ชิษณุพงศ์ ประทุม

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา ใบอนุญาตเลขที่ 12/2566

Posted in Training.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *