Tik Tok Magic สร้างเนื้อหาสุดเทพ

งานสารสนเทศ ขอเชิญอบรม

Tik Tok Magic สร้างเนื้อหาสุดเทพ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (GIS) อาคาร 3 ชั้น 3

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม Canva เบื้องต้น

งานสารสนเทศฯ จัดอบรม

Canva เบื้องต้น  : การสร้างงานนำเสนอที่มีคุณภาพสำหรับการออกแบบ

สำหรับบุคลากร และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (GIS) อาคาร 3 ชั้น 3

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล