Power Green Camp #18

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 18

(Power Green Camp รุ่นที่ 18)

    Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer

15 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ “Waste Warriors – ภารกิจพิทักษ์โลก – Green Cloud – Green Tech – Green Influencers”

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากร ประธานค่ายฯ และ คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 50 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 18 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

มุ่งส่งเสริมเยาวชนนำองค์ความรู้ไปประยุกต์แก้ปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต โดยมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นต่างๆ

เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Waste Management) ทั้งภาคทฤษฎีผ่านกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การเข้าใจวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Waste Management)

การฝึกใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการฝึกสร้าง Content

เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ตรงจากคนดังในแวดวงโซเชียลมีเดีย สู่การเป็น Green Influencer รวมถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่จริง

เช่น กิจกรรมลงเรือเก็บและคัดแยกขยะในชุมชนคลองลาดพร้าว ณ มูลนิธิเทอร์ราไซเคิล กิจกรรมเยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิลและกระบวนการผลิตผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ณ บริษัทชั้นนำในจังหวัดระยอง ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อนำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้คำแนะนำ ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2566

เพิ่มเติมที่ >>> https://www.powergreencamp.com/