รายวิชาที่มีอยู่

หลักสูตรฝึกอบรม “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS อาคารสารสนเทศฯ (อาคาร3)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • การสังเกต/ประเมินคุณภาพน้ำ และประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษแหล่งของแม่น้ำเบื้องต้น
  • สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ ในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำในแม่น้ำ และลำคลองสาขา ได้อย่างถูกต้อง

 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับหลักการพื้นฐานสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร